Privacy Policy

Privacyverklaring

PhoneStop V.O.F. respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwere versie de huidige vervangt.

Website: www.PhoneStop.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:
PhoneStop V.O.F., gevestigd te: Meiveld 113, 5501 KE Veldhoven, onder KvK-nummer: 76402576.

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden alsook de technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op de site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slecht een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van een rechtsvervolging.

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet etiquette.
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

    • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
    • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de website, is hij gerechtigd alles schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Uw gegevens worden verzameld door PhoneStop V.O.F. onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificateur of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@phonestop.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden verzegeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van de privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om de toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

U kunt Commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen stuurt u een mail naar het volgende adres: info@phonestop.nl .
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en)oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

De door de beheerder van de website verzamelde gegeven worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet bepaald.

Om ons Cookiebeleid te bekijken, ga naar https://phonestop.nl/cookie-policy/

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: PhoneStop V.O.F., info@phonestop.nl.

Opgesteld op 22-06-2021

We behouden ons het recht voor om u promotionele en transactionele e-mails te sturen. Dit geldt als je een bestelling hebt geplaatst, een afspraak hebt gemaakt of je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Device of reparatie niet gevonden?

Kunt u uw device en/of reparatie niet vinden? Laat het ons weten en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Acer
Alcatel
Asus
Blackberry
BQ
CAT
General Mobile
Google
HTC
Lenovo
Microsoft
Vodafone
Wiko
ZTE